ردیف عنوان واحد قابل واگذاری تولیدات دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز بانک عامل راهنمای واگذاری
۱ فرآورده های لبنی دراک این واحد هم اکنون تعطیل می باشد . جهاد کشاورزی ملی
۲ شرکت پرنگار نوع مالکیت بانک حق انتفاع از عرصه می باشد و اکنون این واحد تعطیل است . جهاد کشاورزی ملی
۳ شرکت تعاونی 184 شرکت به صورت مخروبه می باشد و سهل البیع نیست . جهاد کشاورزی ملی
۴ شرکت تعاونی کاغذ کاه مرو بخش فعالیت تولید کاغذ می باشد و نو ع مالکیت بانک مشاعی است . صنعت و معدن ملی
۵ پارس حدید بخش فعالیت صنعت و نوع مالکیت بانک کامل می باشد . صنعت و معدن ملی
۶ آجر فشاری بیزدان بخش فعالیت تولید آجر و نوع مالکیت بانک کامل می باشد . صنعت و معدن ملی
۷ شرکت درخشان ماکارون بخش فعالیت صنعت می باشد و نوع مالکیت بانک کامل است صنعت و معدن تجارت
۸ شرکت سردخانه جهرم بخش فعالیت صنعت و نوع مالکیت بانک کامل می باشد . صنعت و معدن ملت
۹ گلدیس بهار بخش فعالیت مواد غذایی و نوع مالکیت بانک کامل می باشد . جهاد کشاورزی ملت
۱۰ زاگرس چشمه بخش فعالیت آب معدنی و نوع مالکیت بانک 83 درصد می باشد . صنعت و معدن ملت
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶